Partners

UVEG

Univerzita vo Valencii bola založená v roku 1499 a pôvodne bola zameraná na štúdium medicíny, humanitných vied, teológie a práva. V súčasnosti je to moderná európska univerzita, ktorá pokrýva takmer všetky vedecké oblasti. Vzhľadom na širokú škálu dostupných možností štúdia, ako aj na jeho humanistický rozmer, je dnes jednou z najväčších, najstarších a najrozmanitejších univerzít v Španielsku.

Univerzita má 45 800 študentov a 8 600 PhD. študentov. Na svojich troch kampusoch (Blasco Ibañez, Burjassot-Paterna a Els Tarongers) je viac ako 3 300 učiteľov a výskumných pracovníkov celkovo na 90 katedrách, 17 inštitútoch a iných výskumných pracoviskách, ktorým v práci pomáha viac ako 1 700 administratívnych a servisných pracovníkov. Knižnice majú približne 1,5 milióna kníh, sú prihlásené na odber viac ako 26 000 časopisov a poskytujú 4 300 miest na čítanie pre takmer 60 000 čitateľov. Spolu so zamestnancami, veľkosťou a špičkovým vybavením svojich zariadení zaručujú kvalitu rozsiahleho vedeckého a technického výskumu v službách spoločnosti.

Univerzita vo Valencii má skúsenosti s vývojom a riadením viac ako 150 európskych projektov v týchto grantových štruktúrach: Európske rámcové programy RTD (I-VII), HORIZON 2020, Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Socrates, Leonardo) a Erasmus+, v oboch vystupujúca ako koordinátor a partnerská inštitúcia.

Výskumné oblasti tímu UVEG ScienceFlows sú zamerané na chápanie vedy verejnosťou, jej spoločenského vnímania, šírenia, histórie a súčasnej kultúry.

FYG

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) je španielská súkromná vzdelávacia spoločnosť, zameraná na spoluprácu so spoločnosťami, dospelými a mladými ľuďmi v oblasti vzdelávania inovatívnych konceptoch, zakladaní podnikov, zamestnateľnosti, základných zručnostiach, písomnej a matematickej gramotnosti, podnikaní a školení mäkkých a tvrdých zručností.

FyG sa špecializuje na rozvoj podnikania a inovatívne riešenia týkajúce sa okrem iného poskytovania vzdelávacích kurzov pre malých a stredných podnikateľov, podnikateľov a start-upy. FyG, založená v roku 2001, kladie dôraz na medzinárodné aktivity, a tak pomáha spoločnostiam definovať stratégie, ktoré im umožnia rásť na zahraničných trhoch. FyG tiež aktívne pôsobí ako vzdelávacia a školiaca spoločnosť, ktorá podporuje rozvoj dospelých a znevýhodnených skupín.

V posledných rokoch FyG vyvinula a implementovala niekoľko európskych projektov medzinárodnej spolupráce s programom Erasmus + a COSME, ktoré sa zaoberajú tvorbou a rozvojom podnikov, zamestnateľnosťou, riadením, školením pre start-upy, internacionalizáciou, gamifikáciou a inováciou podnikateľského vzdelávania. Dnes FYG spolupracuje so širokým spektrom verejných a súkromných ekonomických aktérov.

OBSERVA

Observa Science in Society je neziskové, nezávislé a uznávané výskumné centrum podporujúce štúdium a diskusiu o interakcii medzi vedou, technológiou a spoločnosťou s cieľom začiatia dialógu medzi výskumníkmi, tvorcami politiík a občanmi.

Činnosť Observa je pod dohľadom medzinárodného a interdisciplinárneho vedeckého výboru.

Aktivity sa zameriavajú na tri hlavné oblasti: vedecká komunikácia; verejná politika výskumu a inovácií; veda, občania a technológie.

Observa patrí do hlavných medzinárodných sietí, ktoré sa aktívne zapájajú do problematiky vedy v spoločnosti, vrátane ESCoNet (Európska vzdelávacia sieť pre komunikátorov vedy), Science and the City, MACOSPOL (Mapovanie konfliktov o vede pre politiku) a siete inštitúcií koordinovaných London school of Economics and Political Science, ktoré sledujú globálne trendy vo verejnom vnímaní a mediálnom pokrytí vedy a techniky.

Website: www.observa.it

Danmar Computers

Danmar Computers LLC je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT a poskytujúca odborné vzdelávanie v tejto oblasti. Danmar má rozsiahle skúsenosti s vývojom moderných webových a mobilných aplikácií, využívaných na vzdelávacie účely. Danmar má tiež dlhodobé skúsenosti s realizáciou európskych projektov, v rámci ktorých výskumno-vývojoví pracovníci vykonávajú výskum a pripravujú školenia prispôsobené potrebám rôznych študentov. Počas 15 rokov Danmar úspešne zrealizoval viac ako 50 projektov v rámci programu Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress a nedávno aj Erasmus+.

V mnohých z týchto projektov bol Danmar zodpovedný za navrhovanie a koordináciu diseminačných stratégií. Danmar Computers je vývojárom a poskytovateľom AdminProject (adminproject.eu), on-line systému pre riadenie európskych projektov. Všetky aktivity spoločnosti sú založené na širokej a fungujúcej sieti spolupráce, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Národné siete zahŕňajú vzdelávacie a poradenské inštitúcie, univerzity, školy, mimovládne organizácie, ako aj spoločnosti súkromného sektora. Medzinárodná sieť zahŕňa partnerov rôznych profilov z každej krajiny Európskej únie. Poslaním Danmar Computers je podpora celoživotného vzdelávania a zabezpečenie rovnakého prístupu ku vzdelaniu pre všetkých s využitím moderných technológií.

TRUNI

Trnavská univerzita je moderná univerzita s dlhoročnou tradíciou a bohatým dedičstvom. Trnavská univerzita založená v 17. storočí ponúkala vzdelanie študentom mnohých národov a zohrala významnú úlohu v dejinách strednej Európy, čím významne prispela k rozvoju európskeho vzdelávania a kultúry. Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktorému v roku 1238 udelil uhorský kráľ Belo IV. výsady slobodného kráľovského mesta. 142 rokov existencie prvej univerzity v multietnickom Uhorskom kráľovstve predstavovali zlaté obdobie v histórii mesta.

Trnavská univerzita v roku 1992 obnovila svoju činnosť. Ide o verejnú univerzitu s piatimi fakultami. Filozofická fakulta bola jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej univerzity. Filozofická fakulta sa od svojho vzniku rozvinula do známej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, kde sa spájajú tradície a nové prístupy. Hlavným poslaním Filozofickej fakulty, ktorá sa skladá z deviatich katedier, je poskytovať vysokoškolské vzdelanie vo filozofických, humanistických a spoločenských vedách. Cieľom fakulty je pripraviť špecialistov na klasickú archeológiu, klasické jazyky, kognitívne štúdiá, etiku, históriu, dejiny umenia a kultúry, filozofiu, politológiu, psychológiu a sociológiu. Univerzitný študijný systém pozostáva z bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Trnavská univerzita sa aktívne zapája do Bolonského procesu a Filozofická fakulta spolupracuje s inštitúciami z celého sveta.

KIT

Technologický inštitút v Karlsruhe (KIT) kombinuje tradície renomovanej technickej univerzity a významnej výskumnej inštitúcie v rámci Helmholtz Association. KIT bol založený v roku 2009 zlúčením jej dvoch predchádzajúcich inštitúcií, Polytechnic school (založená v roku 1825), neskôr University of Karlsruhe a Karlsruhe Research Center, založenom v roku 1956. S viac ako 9 000 zamestnancami a približným ročným rozpočtom vo výške 785 miliónov € je KIT jednou z najväčších výskumných a vzdelávacích inštitúcií na svete. Inžinierstvo, prírodné vedy, humanitné vedy a spoločenské vedy tvoria základy predmetov. Vďaka vysokej interdisciplinárnej interakcii študujú vedci týchto odborov témy od základov až po aplikáciu a od vývoja nových technológií až po reflexiu vzťahu medzi človekom a technológiami. KIT preberá zodpovednosť a prispieva s hľadaním trvalo udržateľným riešeniam veľkých výziev, ktorým čelí spoločnosť, priemysel a životné prostredie.

Katedra vedeckej komunikácie na KIT vykonáva niekoľko, často interdisciplinárnych a transdisciplinárnych výskumných projektov v rámci vedeckej komunikácie s rôznymi empirickými metódami. Katedra taktiež iniciuje inovatívne projekty zamerané na skúmanie a hodnotenie nových spôsobov implementácie alebo hodnotenia vedeckej komunikácie. Katedra poskytuje B.A. a M.A. študijné programy vo vedeckej komunikácii.

ICS

Inštitút sociálnych vied Univerzity v Lisabone (ICS) je multidisciplinárna univerzitná inštitúcia, ktorá produkuje vedecké poznatky o súčasných spoločnostiach. Tri hlavné oblasti činnosti ICS sú: 1) Výskum publikovaný v národných a medzinárodne uznávaných časopisoch a knihách a šírený v sieťach a vedeckých stretnutiach; 2) Postgraduálne programy úzko spojené s výskumami, prebiehajúcimi projektmi a sieťami medzinárodnej spolupráce; 3) Dosah, najmä prostredníctvom Observatories on Portuguese Society (Observatórií portugalskej spoločnosti a výskumu), ktorý ovplyvňuje verejnú politiku, ako aj štúdií od súkromných a verejných aktérov. Vykonáva aj diseminačné aktivity vedeckých poznatkov pre neakademické publikum.

Tieto aktivity vyplývajú zo spolupráce medzi výskumníkmi z rôznych disciplín (sociálna a kultúrna antropológia, ekonómia, história, ľudská geografia, politológia, sociálna psychológia a sociológia), organizovaných do 7 výskumných skupín: impériá, kolonializmus a post-koloniálne spoločnosti; životné prostredie, územie a spoločnosť; identity, kultúry, zraniteľnosti; životný cyklus, nerovnosť a solidarita: prax a politika; energia, spoločnosť a globalizácia; režimy a politické inštitúcie; sociálno-politické postoje a správanie.